?
 ←もどる ひらがな English espanolスペイン語 Tieng Vietベトナム語 Tanggapan ng mag-aaralタガログ語 韓国・朝鮮語 中国語

   Tanggapan ng mag-aaral

 Kakayahan sa pagtanggap
 ● Sapilitan edukasyon na edad(Edad 15)at pataas ang edad ng tao.
 ● Tao na hindi nakapagtapos ng High School.

 Edad,nasyonalidad ay walang kaugnayan.
 (Paaralan sa loob ng Osaka ay ang pagtanggap ng tao ay tanging nakatira sa Osaka.)

  ※Depende sa prefectual na papasukan at panahon.

 Gastusin sa pag-aaral
 ● Bayad sa pag-aaral・aklat-aralin ay walang bayad.
 ● Depende sa kinikita,gastos sa transportasyon ng pagpunta sa paaralan ay may intitusyon na tumutulong.

 At iba pa
 ● Ang detalyeng bagay sa pagpasok sa nais na paralan ay magtanong.
 ● Patakaran na kailangan sa pagpasok,dokumento ay kinakailangan,mag pauna sa pagtawag.